Klagomålshantering

All personal på Lichron Teknikgymnasium arbetar med att skapa en trygg och positiv skolmiljö.

Om det uppstår en situation där du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med verksamheten på skolan vill vi be dig agera i följande ordning:

  • Tala först med till den det beror: ansvarig lärare, mentor eller annan skolpersonal.
  • Om det inte hjälper skall, den som vill klaga, framföra synpunkter till rektor, gärna tillsammans med en kamratstödjare. Rektorn informerar skolanspersonal om inkommet klagomål och hur ärendet kommer att hanteras.
  • Anses det inte att åtgärderna är tillräckliga går du vidare med ett skriftligt klagomål till rektor. Ärendet utreds skyndsammast och rektor tar stöd av huvudmannen i ärendet. Se blankett nedan.

Den högsta instansen för klagomål ställs skriftligen till huvudmannen och då behandlas ärendet skyndsammast i ledningsgruppen.De åtgärder som vidtas redovisas till den klagande och om brister i verksamheten uppdagats sker revidering av rutiner och ärendet följs upp efter en tid så att elever och skolpersonal kan känna trygghet i att förbättring och utveckling skett.